اولین بیانیه گروه هکری گنجشک درنده:نخواستیم همه جایگاه‌ها را از کار بیندازیم!

🔸 اولین بیانیه گروه هکری گنجشک درنده: نخواستیم همه جایگاه‌ها را از کار بیندازیم!

 

🔹گروه هکری اسرائیلی “گنجشک درنده”: این حمله سایبری به شیوه‌ای کنترل شده انجام شد تا آسیب احتمالی به خدمات اضطراری انجام نشود.

 

🔹با وجود اینکه توانایی مختل کردن کامل پمپ‌بنزین‌ها وجود داشت، تعدادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور سالم مانده‌اند.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید