اتفاق عجیبی که فقط در ایران دیده می‌شود!

این عکس قابل تامل در فضای مجازی بازتاب زیادی را در پی داشته است

در حالی که در یک مکان مرکز درمان سو مصرف مواد دایر شده است در کنار آن مغازه فروش سیگار و توتون فروشی دیده می‌شود.

 

 

 

اخبار مرتبط
نظر دهید