پورعباس: مسیر تقلب در کنکور بسته شده

سرپرست سازمان ملی سنجش: تخلفاتی که صورت گرفته بر مبنای دو دسته تخلف است که یکی همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی و دیگری همراه داشتن نوت‌ ها و یادداشت بود و تقلب شبکه‌ای و سازمان یافته نداشتیم.

تخلف تقریبا در کنکور ریشه کن شده و نه مسیر تقلب باز است، نه داوطلب به آن فکرمی کند و نه خانواده تشویق می‌کند که در این مسیر قرار بگیرند.برای تقلب مسئله حاد نداریم و طبق برنامه ریزی‌ها امکانات و تجهیزات را پیش بینی کردیم و مسیر را به طور مطلق بستیم و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

اخبار مرتبط
نظر دهید