نوشته پشت ماشین این آقا، همه خانم‌های تهران را عصبانی کرد

تصویر این ماشین که از خیابان های تهران منتشر شده است، کاربران را عصبانی کرده. پشت این ماشین نوشته شده: خانم محترم ظرفاتو بشور نه رانندگی.

اخبار مرتبط
نظر دهید